Võ Thu Trang

Võ Thu Trang

Tôi là Võ Thu Trang, nhân viên Content Marketing tại Vbee. Với kinh nghiệm làm content cho F&B, công nghệ và thời trang, tôi hiểu cách xây dựng thông điệp ấn tượng cho mọi lĩnh vực. Ngoài công việc, tôi đam mê nghe nhạc và nghiên cứu để khám phá điều mới mẻ. Tôi luôn tin rằng việc không ngừng tìm hiểu sẽ giúp tôi phát triển cả trong công việc lẫn cuộc sống cá nhân.

文字轉語音

文字轉語音

Vbee AIVoice嘅文字轉廣東聲音工具可以輕鬆為您嘅項目創建專業音頻。使用我哋嘅免費線上文字轉語音服務,今天就生成一個廣東話聲音,用於製作語言課程、有聲書和市場推廣材料,帶來自然、逼真嘅聲音。 (Read this post in English: Cantonese Chinese text to speech voices) 文字轉廣東聲音工具簡化咗為視頻同音頻文件創建旁白嘅過程。而家唔使好似以前噉花幾個鐘頭錄音,幾分鐘之內就可以生成廣東話聲音。播放下面嘅示範視頻,聽吓一啲廣東話文字轉語音嘅例子 廣東話發音 廣東話,亦稱作粵語,是中國的主要語言之一,也是廣東地區、香港和澳門大量人口的母語。它亦被海外的華人社區廣泛使用。廣東話與中國的其他語言和方言相比有幾個獨特的特點: 廣東話有一些在普通話或其他中國方言和語言中找不到的初聲輔音,包括像/pʰ/、/tʰ/和/kʰ/(送氣塞音)等聲音 此外,廣東話在終聲輔音上也有區分,如/p/、/t/、/k/,不僅如此,還體現在聲調上的差異 廣東話保留了一些其他中國方言可能已經失去的終聲,包括/m/、/n/、/ŋ/、/p/、/t/和/k/。這些終聲的豐富性貢獻了語言的豐富特性 除了四種以上的標準廣東話聲音,包括男性和女性的調子,Vbee...

Page 1 of 3 1 2 3

Recommended

Trending

Popular

Try for Free