Cập nhật lần cuối: 18/03/2024

Chào mừng Quý khách hàng đã truy cập website https://vbee.vn/ và ứng dụng Chuyển đổi văn bản thành giọng nói Vbee AIVoice Studio. (Sau đây gọi tắt là “Dịch vụ”) của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giải pháp xử lý dữ liệu Vbee (Sau đây gọi tắt là “Công ty Vbee” hoặc “Vbee”).

Bằng việc truy cập và / hoặc tạo tài khoản sử dụng dịch vụ tại website https://vbee.ai/ và https://vbee.vn/ hoặc ứng dụng Vbee AIVoice Studio (Sau đây gọi tắt là “Hệ thống Dịch vụ”), Quý khách hàng xác nhận đã chấp nhận và đồng ý với các điều khoản, điều kiện và chính sách sử dụng Dịch vụ của Công ty Vbee được quy định dưới đây, trong đó bao gồm các điều khoản liên quan đến Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/04/2023 của Chính phủ về việc Bảo vệ Dữ liệu cá nhân và các Văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm kèm theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP (Sau đây gọi tắt là “Nghị định 13”).
Nếu Quý khách hàng không đồng ý với các điều khoản, điều kiện và chính sách này, vui lòng không truy cập và/ hoặc sử dụng dịch vụ tại Hệ thống Dịch vụ của Vbee.

ĐIỀU 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM

1.1. Dữ liệu cá nhân: Là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm được xác định theo Nghị định 13.

1.2. Chủ thể dữ liệu: Là cá nhân được Dữ liệu cá nhân phản ánh.

1.3. Bên kiểm soát Dữ liệu cá nhân (Sau đây gọi tắt là “Bên kiểm soát”): Là tổ chức, cá nhân quyết định mục đích và phương tiện xử lý Dữ liệu cá nhân.

1.4. Bên xử lý Dữ liệu cá nhân (Sau đây gọi tắt là “Bên xử lý”): Là tổ chức, cá nhân thực hiện việc xử lý dữ liệu thay mặt cho Bên kiểm soát Dữ liệu, thông qua một hợp đồng hoặc thỏa thuận với Bên kiểm soát Dữ liệu.

1.5. Bên kiểm soát và xử lý Dữ liệu cá nhân (Sau đây gọi tắt là “Bên kiểm soát và xử lý”): Là tổ chức, cá nhân đồng thời quyết định mục đích, phương tiện và trực tiếp xử lý Dữ liệu cá nhân.

1.6. Bên thứ ba: Là tổ chức, cá nhân ngoài Chủ thể dữ liệu, Bên kiểm soát dữ liệu, Bên xử lý dữ liệu, Bên kiểm soát và xử lý dữ liệu được phép xử lý dữ liệu cá nhân.

1.7. Xử lý Dữ liệu cá nhân: Bao gồm không giới hạn các hành động như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy Dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

1.8. Trong Điều khoản sử dụng dịch vụ, tùy từng ngữ cảnh:

– Dữ liệu của cá nhân được hiểu là dữ liệu của của bất kỳ Chủ thể dữ liệu nào mà Công ty Vbee có được từ khách hàng. Dữ liệu cá nhân có thể là:

  • Dữ liệu cá nhân của chính khách hàng; và/ hoặc
  • Dữ liệu cá nhân của các Chủ thể khác mà khách hàng đã thu thập một cách hợp pháp và được phép chuyển giao, cung cấp cho Công ty Vbee để Công ty Vbee thực hiện các công việc được nêu trong (các) Hợp đồng giữa Công ty Vbee và khách hàng (nếu có).

– Khách hàng có thể là:

  • Chủ thể dữ liệu; và/ hoặc
  • Bên kiểm soát dữ liệu (trong trường hợp khách hàng thực hiện việc cung cấp Dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu cho Công ty Vbee); và/ hoặc
  • Bên kiểm soát và xử lý dữ liệu (trong trường hợp khách hàng thực hiện việc cung cấp Dữ liệu cá nhân và trực tiếp thực hiện Dịch vụ của Công ty Vbee).

– Công ty Vbee có thể là:

Bên xử lý Dữ liệu cá nhân hoặc Bên thứ ba được phép xử lý Dữ liệu cá nhân (trong trường hợp Công ty Vbee tiếp nhận Dữ liệu cá nhân từ khách hàng và được khách hàng ủy quyền thực hiện Dịch vụ); hoặc

Chỉ là đơn vị cung cấp công cụ hỗ trợ, không tham gia vào quá trình kiểm soát và xử lý Dữ liệu cá nhân (trong trường hợp khách hàng trực tiếp thực hiện Dịch vụ);

ĐIỀU 2. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA VBEE

2.1. Vbee không thu thập Dữ liệu cá nhân của khách hàng, ngoại trừ các thông tin cần thiết mà khách hàng phải cung cấp để tạo tài khoản và sử dụng Dịch vụ trên Hệ thống Dịch vụ của Vbee. Vbee cam kết không sử dụng Dữ liệu cá nhân của khách hàng nếu không được sự cho phép của khách hàng. Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ chỉ được sử dụng với mục đích liên lạc để thông báo các cập nhật của website/ứng dụng, cung cấp các thông tin về dịch vụ, xác nhận đơn hàng, chăm sóc khách hàng… Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ không được chia sẻ hoặc cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, ngoại trừ những mở rộng cần thiết để khách hàng có thể sử dụng Dịch vụ tại Hệ thống Dịch vụ của Vbee theo quy định tại Cam kết Bảo mật thông tin và Bảo vệ dữ liệu cá nhân của Vbee hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

2.2. Vbee được quyền yêu cầu khách hàng cam kết, đảm bảo và cung cấp các văn bản, chứng từ chứng minh sự đồng ý và cho phép xử lý Dữ liệu Cá nhân của Chủ thể Dữ liệu cho Bên kiểm soát, Bên xử lý và/ hoặc Bên thứ ba bất kỳ phát sinh trong quá trình thực hiện Dịch vụ trên Hệ thống Dịch vụ của Vbee.

2.3. Vbee được quyền yêu cầu khách hàng cam kết, đảm bảo và cung cấp các văn bản, chứng từ chứng minh về bản quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ và các quyền hợp pháp khác liên quan đến nội dung mà khách hàng cung cấp và tạo ra trên Hệ thống Dịch vụ của Vbee trong trường hợp có các tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại với bên thứ ba bất kỳ.

2.4. Vbee khẳng định rằng Dịch vụ mà Vbee cung cấp chỉ là công cụ hỗ trợ, Vbee không tham gia trực tiếp vào quá trình kiểm soát và xử lý Dữ liệu cá nhân, trừ trường hợp được khách hàng ủy quyền thực hiện Dịch vụ. Do đó, Vbee được miễn trừ mọi trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý phát sinh từ Dữ liệu cá nhân và/ hoặc nội dung mà khách hàng cung cấp và tạo ra trên Hệ thống Dịch vụ của Vbee.

2.5. Vbee không hỗ trợ và cam kết về việc lưu trữ file audio mà khách hàng tạo ra trên Hệ thống Dịch vụ của Vbee, ngoại trừ thời gian lưu trữ quy định trong từng gói Dịch vụ mà khách hàng sử dụng, cũng như không hỗ trợ bất kỳ đường link nào phục vụ cho mục đích chia sẻ file audio mà khách hàng tạo ra. Khách hàng chủ động tải file về thiết bị lưu trữ của mình.

2.6. Vbee được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến bất kỳ tổn thất, thất thoát, chi phí có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp mà khách hàng gặp phải do virus, hành động phá hoại trực tiếp hay gián tiếp của hệ thông máy tính khác, đường truyền dẫn của máy tính hoặc nối kết mạng không đảm bảo…

2.7. Vbee được quyền sử dụng các giải pháp/ công cụ/ phần mềm/ hệ thống cảnh báo, chọn lọc và dự đoán thông tin để quản lý, phát hiện và ngăn chặn tối đa các nội dung xấu hoặc các nội dung vi phạm pháp luật mà khách hàng cung cấp và tạo ra trên Hệ thống Dịch vụ của Vbee.

2.8. Vbee được quyền tạm ngừng cung cấp Dịch vụ cho khách hàng trong một thời hạn do Vbee quyết định hoặc thu hồi và khóa vĩnh viễn tài khoản Dịch vụ của khách hàng trên Hệ thống Dịch vụ của Vbee; đồng thời cung cấp thông tin khách hàng cùng các nội dung vi phạm pháp luật cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước với người vi phạm, trong trường hợp Vbee phát hiện khách hàng có các dấu hiệu vi phạm quy định về nội dung cung cấp và tạo ra trên Hệ thống Dịch vụ của Vbee cũng như điều khoản về việc cung cấp và phát tán nội dung trên mạng Internet.

2.9. Vbee cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn và bảo mật phù hợp để bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu, phù hợp với quy định của Pháp luật có liên quan.

ĐIỀU 3. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG

3.1. Khách hàng cam kết và đảm bảo tuân thủ các quy định của Nghị định 13

3.1.1. Khách hàng cam kết tuân thủ các nguyên tắc bảo vệ Dữ liệu cá nhân và quy định của Nghị định 13 trong quá trình thực hiện Dịch vụ trên Hệ thống Dịch vụ của Vbee. Đồng thời, bảo đảm có đủ văn bản, chứng từ chứng minh sự tuân thủ của mình khi được Vbee và/ hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

3.1.2. Khách hàng cam kết đã thông báo đến Chủ thể dữ liệu và được Chủ thể dữ liệu đồng ý và cho phép Khách hàng và/ hoặc bên thứ ba có liên quan được quyền xử lý Dữ liệu cá nhân.

3.1.3. Khách hàng cam kết và đảm bảo rằng các hướng dẫn và hành động của khách hàng đối với Dữ liệu cá nhân, bao gồm cả việc chỉ định Công ty Vbee là Bên xử lý khác (nếu có), đã được ủy quyền bởi Chủ thể dữ liệu. Công ty Vbee sẽ không bắt buộc phải tuân thủ hoặc tuân theo hướng dẫn của khách hàng nếu những hướng dẫn đó vi phạm quy định tại Nghị định 13 và Pháp luật liên quan.

3.1.4. Khách hàng cần thông báo, cập nhật cho Vbee các thay đổi liên quan đến Dữ liệu cá nhân mà Khách hàng đã chuyển giao cho Vbee (nếu có), dưới bất kỳ hình thức nào bao gồm nhưng không hạn chế bởi tin nhắn, email, fax, văn bản, dữ liệu thoại, dữ liệu điện tử khác… ngay sau khi được Chủ thể dữ liệu cập nhật, nếu việc cập nhật là cần thiết để phục vụ mục đích thực hiện Dịch vụ.

3.1.5. Khách hàng cần thông báo đến Vbee về việc ngừng hoặc hạn chế xử lý Dữ liệu cá nhân ngay sau khi nhận được yêu cầu từ Chủ thể dữ liệu, trong trường hợp Vbee là bên trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào quá trình xử lý Dữ liệu cá nhân. Khách hàng đảm bảo việc rút lại sự đồng ý của Chủ thể dữ liệu không làm ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý Dữ liệu cá nhân mà các bên đã thực hiện trước đó. Mọi thông tin, dữ liệu có được từ việc xử lý Dữ liệu cá nhân trước đó, Bên xử lý không buộc phải chấm dứt việc sử dụng và/ hoặc phải xóa/ hoàn trả lại cho Chủ thể dữ liệu, trừ trường hợp được quy định tại Nghị định 13 và trong phạm vi khả năng của Bên xử lý có thể đáp ứng được, sau khi có yêu cầu hợp lý từ Chủ thể dữ liệu.

3.1.6. Trường hợp khách hàng bị Chủ thể dữ liệu khiếu nại, tố cáo, khởi kiện và/ hoặc yêu cầu bồi thường thiệt hại liên quan đến Dữ liệu cá nhân do lỗi của khách hàng, khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm và giải quyết vấn đề bằng chi phí của mình, đồng thời, giữ cho Vbee không bị ảnh hưởng và được miễn trừ mọi nghĩa vụ phát sinh (nếu có), trừ trường hợp việc khiếu nại, tố cáo, khởi kiện và/ hoặc bồi thường thiệt hại của Chủ thể dữ liệu được chứng minh do lỗi của Vbee.

3.2. Khách hàng cam kết và đảm bảo tuân thủ các quy định khác:

3.2.1. Khách hàng cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan tới nội dung và thông tin cung cấp trên mạng Internet.

3.2.2. Khách hàng cam kết chịu trách nhiệm về các nội dung cung cấp và tạo ra trên Hệ thống Dịch vụ của Vbee. Khách hàng cam kết, đảm bảo rằng nội dung mà khách hàng sử dụng là:

  • Nội dung thuộc quyền sở hữu của khách hàng, và/ hoặc được cấp bản quyền hợp pháp, và/ hoặc;
  • Nội dung phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và các Công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và/ hoặc;
  • Nội dung không xâm phạm và không ảnh hưởng đến quyền sở hữu trí tuệ và các quyền hợp pháp của bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào.
  • Nội dung không vi phạm các vấn đề về chính trị, công kích, thù địch, tư tưởng phản động, chống phá; không vi phạm thuần phong mỹ tục, kỳ thị dân tộc, phân biệt chủng tộc; không xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo; không có tính chất kích thích bạo lực, kinh dị, không lành mạnh, xúc phạm, phỉ báng, bôi nhọ, đe dọa; không tạo, lưu truyền và phát tán các thông tin giả, thông tin sai sự thật, không hợp pháp, thông tin chưa được kiểm chứng và có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc có thể đưa đến việc vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý…

3.2.3. Trong trường hợp các nội dung mà khách hàng cung cấp và tạo ra trên Hệ thống Dịch vụ của Vbee vi phạm pháp luật hoặc bị tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại về quyền sở hữu trí tuệ và/ hoặc các quyền hợp pháp khác bởi bất kỳ bên thứ ba nào thì khách hàng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm giải quyết và chịu mọi chi phí, thiệt hại hay bất kỳ khoản tiền nào phát sinh từ việc tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại nêu trên. Đồng thời, giữ cho Vbee không bị ảnh hưởng và được miễn trừ mọi nghĩa vụ phát sinh (nếu có).

3.2.4. Khách hàng cam kết chịu trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn phí Dịch vụ theo quy định tại Hệ thống Dịch vụ của Công ty Vbee và các Hợp đồng/ văn bản kèm theo Hợp đồng ký kết giữa khách hàng và Công ty Vbee (nếu có).

ĐIỀU 4. BẢN QUYỀN VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

4.1. Vbee là chủ sở hữu hợp pháp của website https://vbee.ai/, https://vbee.vn/ và ứng dụng Vbee AIVoice Studio và của công nghệ phát triển và nhãn hiệu giải pháp Vbee AI và Vbee AIVoice Studio. Tuyên bố các quyền Sở hữu trí tuệ của Vbee đối với các đối tượng thể hiện trên các website/ ứng dụng này và tất cả nội dung của website/ ứng dụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, mã code, nhãn hiệu, tên thương mại, mẫu logo công ty hoặc sản phẩm… đều thuộc bản quyền của Vbee hoặc bên thứ ba cấp phép cho Vbee và được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các văn bản liên quan. Không có bất cứ điều /khoản/ điểm/ mục/ câu chữ nào trên các website/ ứng dụng này hoặc trong Điều khoản sử dụng dịch vụ này có nội dung hoặc mang hàm ý chuyển giao quyền sở hữu công nghệ, nhãn hiệu giải pháp nêu trên hoặc nội dung trên các website/ ứng dụng này cho khách hàng.

4.2. Vbee cam kết về bản quyền các giọng đọc Tiếng Việt mà Vbee cung cấp trên Hệ thống Dịch vụ. Vbee là chủ sở hữu hợp pháp và có toàn quyền thương mại hóa các giọng đọc, bao gồm: Chủ sở hữu của công nghệ lõi phát triển giọng đọc và chủ sở hữu của tập dữ liệu đầu vào sử dụng để xây dựng và huấn luyện giọng đọc. Vbee khẳng định và cam kết rằng các file audio mà khách hàng tạo ra trên Hệ thống Dịch vụ của Vbee không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền tác giả liên quan đến giọng đọc của bất cứ bên thứ ba nào khác. Trong trường hợp có bất cứ khiếu kiện, khiếu nại nào liên quan đến các giọng đọc mà Vbee cung cấp, khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài Chăm sóc khách hàng của Vbee để được giải đáp và hỗ trợ.

4.3. Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông hoặc tái sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp những nội dung trên các website/ ứng dụng này vì mục đích thương mại hoặc bất kỳ mục đích nào khác dưới bất kỳ hình thức nào mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Vbee; hoặc mọi hành động trực tiếp hoặc gián tiếp xâm phạm hoặc gây tổn hại đến công nghệ phát triển và nhãn hiệu giải pháp Vbee AI và Vbee AIVoice Studio được coi là xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp của Vbee. Vbee có quyền yêu cầu khách hàng chấm dứt việc sử dụng dịch vụ tại website https://vbee.ai/, https://vbee.vn/ và ứng dụng dụng Vbee AIVoice Studio, chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường các tổn thất, thiệt hại gây ra cho Vbee (nếu có) nếu có bất cứ hành động nào vi phạm quy định này.

ĐIỀU 5. CHÍNH SÁCH BỒI HOÀN

Sau khi khách hàng đã đọc, đồng ý với Điều khoản sử dụng dịch vụ Vbee AIVoice, xác nhận mua gói Dịch vụ và hoàn tất thủ tục thanh toán trên website https://vbee.vn/ hoặc ứng dụng Vbee AIVoice Studio, Vbee không có trách nhiệm bồi hoàn giá trị gói Dịch vụ mà khách hàng đã thanh toán trong bất kỳ trường hợp nào. Trong trường hợp có lỗi phát sinh liên quan đến Dịch vụ mà Vbee cung cấp, khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài Chăm sóc khách hàng của Vbee để được giải đáp và hỗ trợ.

ĐIỀU 6. THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

6.1. Điều khoản sử dụng dịch vụ này sẽ được cập nhật thường xuyên trên Hệ thống Dịch vụ của Vbee. Vbee có quyền thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung hoặc loại bỏ bất kỳ điều khoản nào vào bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước cho khách hàng, miễn là việc thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung hoặc loại bỏ đó không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành.

6.2. Các thay đổi, cập nhật hoặc bổ sung Điều khoản sử dụng dịch vụ sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải lên Hệ thống Dịch vụ của Vbee. Nếu khách hàng tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ trên Hệ thống Dịch vụ sau khi các thay đổi, cập nhật hoặc bổ sung được đăng tải chính thức, khách hàng đã chấp nhận và đồng ý với các thay đổi, cập nhật hoặc bổ sung đó.

ĐIỀU 7. CAM KẾT CHUNG

7.1. Tất cả các điều khoản sử dụng dịch vụ tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Công ty Vbee và Quý khách hàng, là một phần không tách rời của các Hợp đồng, văn bản đã ký kết và/ hoặc xác nhận giữa Quý khách hàng với Công ty Vbee (nếu có), và có giá trị pháp lý tương đương với Hợp đồng giao kết giữa các bên.

7.2. Điều khoản sử dụng dịch vụ này và mọi hoạt động phát sinh từ Hệ thống Dịch vụ của Vbee sẽ được phân tích, đánh giá và điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Các nội dung không được đề cập tại Điều khoản sử dụng dịch vụ này sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.

7.3. Trong trường hợp có các vi phạm liên quan đến Điều khoản sử dụng dịch vụ, Công ty Vbee có quyền tìm mọi biện pháp khắc phục và sử dụng các hành động cần thiết theo quy định của pháp luật để ngăn chặn các vi phạm và thiệt hại phát sinh từ việc không tuân thủ Điều khoản sử dụng dịch vụ của Quý khách hàng.

7.4. Trường hợp phát sinh tranh chấp (nếu có), các bên ưu tiên giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng. Trong trường hợp thương lượng không thể đạt được kết quả thì sẽ đưa ra giải quyết theo trình tự thủ tục tố tụng tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền tại Thành phố Hà Nội. Phán quyết của Tòa án sẽ là quyết định cuối cùng và có giá trị ràng buộc đối với các bên.

7.5. Trong trường hợp một điều khoản sử dụng bị vô hiệu theo quyết định của Tòa án có thẩm quyền sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản còn lại.

7.6. Công ty Vbee luôn hoan nghênh những ý kiến góp ý của Quý khách hàng về nội dung website/ ứng dụng. Nếu có một phần nào đó của website/ ứng dụng này mà Quý khách hàng cho rằng đã có dấu hiệu vi phạm bản quyền tác giả và quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, vui lòng gửi thông tin phản ánh đến Tổng đài Chăm sóc khách hàng của Vbee.

Xem thêm:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ GIẢI PHÁP XỬ LÝ DỮ LIỆU VBEE